Va fi şedinţă a CLM Constanţa. Iată ordinea de zi

 1. 1.       Proiect de hotărâre privind  alegerea preşedintelui de şedinţă;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 2.       Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2013;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 3.       Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi listei de investiţii ale Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public şi Privat “ Constanţa;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 4.       Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RATC Constanţa;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 5.       Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SCIL Confort Urban SRL Constanţa;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 6.       Proiect de hotărâre privind  aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 2013;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 

 

 

 

 1. 7.       Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 53/26.03.2013 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2013;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 8.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Imprejmuire teren, str.Banu Mihalcea nr.15-17, teren în suprafaţă de 454 mp, proprietate Chirondojan Vasile şi Aneta;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 9.       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Trecere teren din extravilan în intravilan pentru construire imobil P+1E-birouri şi hale parter pentru reparaţii utilaje de construcţii conform avizului de oportunitate nr.67796/22.05.2012, extravilan, parcela A106/4, lot 1, teren în suprafaţă de      22. 500 mp, proprietatea SC AUTOPRIMA SERV S.R.L.;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al parcărilor cu plată în municipiul Constanţa şi Staţiunea Mamaia;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 11.  Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale Fundaţiei „Stânca Veacurilor”Constanţa;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de achiziţie a lucrărilor de construcţii, inclusiv a serviciului de proiectare-PT, DTAC, DDE- aferent obiectivului de investiţii „Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente”- Campus social HENRI COANDĂ- strada Ştefăniţă Vodă pentru Zona II;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare, Regulamentului serviciului delegat de iluminat public, Caietului de sarcini al serviciului delegat de iluminat public şi Contractului cadru privind delegarea gestiunii sistemului de iluminat public;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 14.  Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Constanţa” domnului Zamfir Petre;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 15.  Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Constanţa” domnului Gheorghe Constantin;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 

 

 

 

 1. 16.  Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 al hotărârii privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Constanţa domnului Harry Tavitian”, nr.31/2011 ;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 17.  Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 din H.C.L.M.nr.410/2006 privind acordarea ajutoarelor de urgenţă şi a ajutoarelor de înmormântare, în conformitate cu prevederile legii nr.416/2001;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 18.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea din bugetul local în anul 2014, a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 19.  Proiect de hotărâre privind  activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2013;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 20.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de gradinita situat în Constanţa in Zona Ansamblul de Locuinţe Ieftine pentru Tineri destinate cumpărării str. Baba Novac;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 21.  Proiect de hotărâre privind  selecţia unui membru în Consiliul de Administraţie al RATC Constanţa;

        iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 22.  Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 23.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.353/2012 privind transmiterea unor imobile din administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa.

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 24.  Proiect de hotărâre privind emiterea acordului  Consiliului local al municipiului Constanţa în vederea preluării din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa a terenului în suprafaţă de 23.865 mp aferent “Palatului Administrativ” în vederea derulării proiectului “Reabilitarea şi reamenajarea Parcului arheologic”.

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 25.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă, pe perioada existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţă de 270 mp situat în municipiul Constanţa – staţiunea Mamaia, zona Hotel Mercur Minerva, Arhiepiscopiei Tomisului.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 26.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă, pe perioada existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţă de 443 mp situat în municipiul Constanţa – staţiunea Mamaia, zona Hotel Perla, Arhiepiscopiei Tomisului.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 27.   Proiect de hotărâre privind emiterea acordului  Consiliului Local al Municipiului Constanţa, necesar obţinerii Certificatului de Atestare  a Dreptului de Proprietate, conform H.G.834/1991, S.C. Mamaia S.A., pentru terenul aferent activului Tabără Turist, situat în staţiunea Mamaia, în suprafaţă de 15.000 mp.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 28.  Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.214/2011 privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului Local al Municipiului în administrarea  RAEDPP Constanţa în vederea executării “Programului de construire unităţi locative modulare în Municipiul Constanţa şi lucrări tehnico – edilitare aferente” Campusul social HENRI COANDĂ – str. Ştefăniţă Vodă.

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 29.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.63/2013 aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa.

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 30.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse  în  H.C.L.  nr.148/2013 privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de     480,80 mp situat în zona Spitalul Militar Constanţa numitului Harry Tavitian – cetăţean de onoare al municipiului Constanţa.

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 31.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr.4 din H.C.L.nr.161/17.06.2013-“privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa”

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 32.  Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Constanţa la Convenţia Primarilor – angajament voluntar al autorităţilor locale pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă;

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău

 1. 33.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2013-2014 ;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 34.  Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Constanţa a raportului de expertiză precum şi a răspunsului la obiecţiunile întocmite în dosarul  nr.26754/3/2008;

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 1. 35.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi a Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare “Apă-Canal Constanţa”  în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C.RAJA S.A. Constanţa.

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *