Noutăţi legislative privind optimizarea administrării fiscale

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 540  din 20  iulie  2015 au  fost publicate următoarele acte normative importante din punct de vedere fiscal:

 • Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale
 •    Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative.

І. Potrivit  Legii nr. 209/2015 se anulează următoarele obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data  de 23.07.2015:

 • urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă;
 • urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări;
 • taxa pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată. În cazul în care contribuabilul şi-a exercitat dreptul de deducere în primul decont de taxă pe valoare adăugată depus după emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anulează diferenţele de taxă pe valoare adăugată ci doar obligaţiile fiscale accesorii aferente diferenţelor de taxă pe valoare adăugată.

Pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi  30 iunie 2015se anuleazăcontribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, neachitate până la data 23.07.2015, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară.

ІІ. Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015  aduce o serie de modificări importante Codului de procedură fiscală printre care menţionăm, mai jos, următoarele:

 • Se definesc obligaţiile fiscale restante ca fiind cele pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată sau diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată .
 • Nu se consideră obligaţii fiscale restante:

–  obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;
– obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată; 
– obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară.

 • Nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.
 • În ce priveşte compensarea se introduce prevederea conform căreia pentru debitorii care se află sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa şi care depun un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenţei, suma aprobată la rambursare prin decizia de rambursare a taxei pe valoarea adăugată se compensează cu obligaţiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenţei.
 • Se introduce posibilitatea ca executarea silită să se suspende sau să nu înceapă pentru obligaţiile fiscale contestate dacă debitorul depune la organul fiscal competent o poliţă de asigurare de garanţie la nivelul obligaţiilor fiscale contestate şi neachitate la data depunerii garanţiei. Valabilitatea acesteia  trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.
 • Se introduc noi situaţii în care scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie rămâne fără obiect şi anume:

– actul administrativ fiscal contestat a fost desfiinţat, în totalitate, de către organul de soluţionare a contestaţiei;
– acţiunea în contencios administrativ a fost admisă în totalitate;
– dacă pe perioada soluţionării contestaţiei, în procedura administrativă sau în procedura de contencios administrativ, debitorul achită în totalitate obligaţiile fiscale contestate.

 • Se elimină obligativitatea plăţii taxelor extrajudiciare de timbru  pentru contribuabilii care solicită eliberarea de certificate, adeverinţe sau alte documente Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
 • În cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somaţiei, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituţia publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide şi exigibile.

Alte prevederi importante introduse de Ordonanţa nr. 17/2015

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila:
– pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.
– pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *