Ce spune acordul încheiat între MDRAP şi ACoR

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP) si Asociatia Comunelor din România (ACoR) au incheiat joi, 12 septembrie a.c., un acord ce are ca obiectiv general servicii publice de calitate, la nivelul comunelor, prin elaborarea in parteneriat a modificarilor la actele normative din domeniu.

Iată care sunt termenii Acordului:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, București, prin reprezentantul legal Liviu Nicolae DRAGNEA, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice

și

Asociația Comunelor din România, str. Vlad Țepeș nr. 18, comuna Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, prin reprezentantul legal Emil DRĂGHICI, președintele Asociaţiei Comunelor din România, primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița

 

denumite în continuare părți,

 

ținând seama de prevederile:

a)  Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

b)  art. 8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c)  Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;

d)  art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

e)  Hotărârii Guvernului nr. 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale;

f)   Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

 

având în vedere rolul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice:

a)  de a sprijini dezvoltarea capacităţii financiare a unităților administrativ-teritoriale prin elaborarea, împreună cu ministerele de resort, de politici fiscale şi bugetare la nivelul administraţiei publice locale;

b)  de a îndruma şi sprijini autorităţile administraţiei publice locale şi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt conferite prin lege;

 

luând în considerare obiectivele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a)-f) din Statutul Asociației Comunelor din România,

 

convinse că existenţa autorităţilor administraţiei publice locale împuternicite cu responsabilităţi efective permite o administraţie, în acelaşi timp, eficientă şi apropiată de cetăţeni,

 

afirmând că aceasta nu poate fi realizată fără ca autorităţile administraţiei publice locale să beneficieze de o largă autonomie în ceea ce priveşte competenţele, modalităţile de a le exercita şi mijloacele necesare pentru îndeplinirea misiunii lor,

 

în scopul monitorizării respectării regimului general al autonomiei locale şi principiului descentralizării serviciilor publice, pe fondul dezvoltării parteneriatului cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale,

 

considerând că unul dintre mijloacele prin care se atinge acest scop este încheierea de acorduri în domeniul administrativ,

 

apreciind că dreptul structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale de a fi consultate, în timp util şi în mod adecvat, în cursul procesului de planificare şi de luare a deciziilor pentru toate chestiunile care le privesc în mod direct, trebuie pe deplin respectat,

 

plecând de la aspectele convenite în urma reuniunii avute pe data de 5 septembrie 2013, începând cu ora 17:00, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din municipiul Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, latura nord, sectorul 5, dintre domnul Victor-Viorel PONTA, prim-ministrul României și domnul Nicolae-Liviu DRAGNEA, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pe de o parte și o delegație a Asociației Comunelor din România, pe de altă parte,

recunoscând importanţa unui dialog constructiv, în spiritul respectului reciproc,

 

încheie prezentul acord de parteneriat.

 

Art. 1. – Principiile de bază ale prezentului acord de parteneriat sunt:

a)   dialogul și comunicarea;

b)   colaborarea;

c)   continuitatea;

d)   consensul;

 

Art. 2. – Obiectivele prezentului acord de parteneriat sunt:

a)         asigurarea unui consens la nivel naţional în vederea realizării  descentralizării și creșterii capacității administrative a colectivităților locale;

b)         asigurarea transparenţei și consultarea Asociației Comunelor din România de către autoritățile administrației publice centrale referitor la proiectele de acte normative care privesc în mod direct comunele și autoritățile administrației publice locale ale acestora;

c)         consolidarea autonomiei locale a colectivităţilor locale prin promovarea de măsuri privind creşterea capacităţii administrativ-financiare şi eficientizarea serviciilor publice prestate cetăţeanului;

d)         asigurarea aplicării în mod unitar a principiilor autonomiei locale şi descentralizării;

e)         dezvoltarea parteneriatului cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale în vederea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional;

f)           asigurarea finanțării pentru proiectele de dezvoltare locală, inclusiv proiectele din Programul Național de Dezvoltare Locală;

g)         reforma funcției publice și promovarea performanței profesionale a personalului din administrația publică;

h)         informatizarea administrației publice din România;

i)           stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile.

 

 

Art. 3. – Procedurile de materializare a prezentului acord de parteneriat sunt:

a)  monitorizarea îndeplinirii obligațiilor asumate de părți, prin rapoarte de progres însușite de părți, în ședință comună, de regulă lunar, dar nu mai mult de trei luni de la data ultimului raport, la inițiativa oricăreia dintre părți; prima ședință comună ce urmează semnării prezentului acord de parteneriat are loc până la data de 31 octombrie 2013.

b)  analiza periodică a problemelor cu care se confruntă comunele din România și, implicit autoritățile administrației publice ale acestora, în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege;

c)  identificarea soluțiilor asupra problemelor prevăzute la lit. b), stabilirea responsabilităților și a termenelor preconizate de realizare a acestora;

d)  posibilitatea de prezentare de către Asociația Comunelor din România de proiecte de acte normative care privesc în mod direct comunele, autoritățile administrației publice locale, precum și personalul de la nivelul acestora.

 

Art. 4. – (1) Părțile convin ca orice diferend să fie notificat celeilalte părți și să urmărească identificarea unor soluții.

(2) Prin semnarea prezentului acord de parteneriat Asociația Comunelor din România își rezervă drepturile și obligațiile asumate prin Statutul său.

 

Art. 5. – Prezentul acord de parteneriat:

a)  se încheie pe durată nedeterminată;

b)  poate fi modificat/completat numai prin acordul scris al părților;

c)  poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre părți cu o notificare prealabilă, comunicată cu cel puțin 30 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea.

 

Art. 6. – (1) În anexa care face parte integrantă din prezentul acord de parteneriat sunt cuprinse acțiuni asumate de părți în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului acord.

(2) Prezentul acord de parteneriat este încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte şi produce efecte de la data semnării de către reprezentanții ambelor părți.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

 

VICEPRIM-MINISTRU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE,

Liviu Nicolae DRAGNEA

ASOCIAȚIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA

 

 

 

PREȘEDINTE,

                   

Emil DRĂGHICI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *